Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η περιβαλλοντική διαχείριση εφαρμόζεται στην κλίμακα της περιοχής ενός συγκεκριμένου έργου, σε τοπική κλίμακα (π.χ. ενός οικοσυστήματος) αλλά και σε ευρύτερη κλίμακα (π.χ.  περιφερειακή ή εθνική). Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση (Integrated Environmental Management – ΙΕΜ) προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση της συνοχής και της συνεκτικότητας μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών, από περιβαλλοντική άποψη, και ένα μέσο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών στα πλαίσια των διαθέσιμων προϋπολογισμών. Μπορεί επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χάραξη πολιτικών και να ενθαρρύνει μεγαλύτερη συμμετοχή και αποδοχή από την πλευρά του κοινού.

Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική της Λισαβόνας για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, και από την πείρα προκύπτει ότι η δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των στόχων της αειφορίας.

Και στον τομέα αυτό η ΑΞΩΝ διαθέτει σημαντική εμπειρία και έχει εκπονήσει σημαντικό αριθμό έργων.

Έργα