Αέρια Ρύπανση

Στην Ελλάδα, τα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης άρχισαν να εμφανίζονται τα τελευταία σαράντα χρόνια και συνδέονται κυρίως με την αστικοποίηση του  πληθυσμού της χώρας σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη της. Η εισροή στα αστικά κέντρα  έγινε χωρίς προγραμματισμό και οδήγησε στη διόγκωση των πόλεων κατά τρόπο αυθαίρετο τόσο από πολεοδομική όσο και από λειτουργική άποψη με κορυφαίο παράδειγμα την περίπτωση της Αθήνας. Αποτέλεσμα ήταν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και κυρίως τα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης να πάρουν μεγαλύτερη έκταση και κυρίως να γίνουν πολυπλοκότερα και οξύτερα από όσο θα ήταν σε μια προγραμματισμένη ή τουλάχιστον ελεγχόμενη αστικοποίηση της χώρας.

Σε αρκετές περιπτώσεις λόγω της άναρχης δόμησης, η βιομηχανική δραστηριότητα εκτείνεται πολύ κοντά ή ακόμα και εντός των οικιστικών ζωνών όπως αυτές αναπτύχθηκαν.  

Συγχρόνως η οικονομική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε συνδέεται απόλυτα με την αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας που για τα ελληνικά δεδομένα προέρχεται κυρίως από την καύση του λιγνίτη και πετρελαιοειδών δηλαδή από διαδικασίες που προκαλούν σημαντική ατμοσφαιρική ρύπανση. Παράλληλα η κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από υγρά καύσιμα και αφορά στις μεταφορές, βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και στη θέρμανση των κατοικιών αυξήθηκε και λόγω της αστικής υπερανάπτυξης όσο και της οικονομικής προόδου.

Εκτός από τα προαναφερθέντα προβλήματα ρύπανσης, τελευταία αναφέρονται και άλλα όπως η ρύπανση εσωτερικών χώρων, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα βιομηχανικά ατυχήματα. Γενικά τα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα μπορούν να διαχωριστούν σε προβλήματα βιομηχανικής και αστικής ρύπανσης.

Σε όλα τα παραπάνω θέματα, η ΑΞΩΝ διαθέτει σημαντική εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία που εκτείνεται στις απογραφές εκπομπών ρύπων, τη χρήση μοντέλων διασποράς και φωτοχημείας καθώς επίσης και στη διενέργεια μετρήσεων με ειδικό εξοπλισμό.

Έργα