ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > NANOEXPLORE: Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Παρακολούθηση της Έκθεσης σε Μηχανικά Νανοϋλικά και των Επιπτώσεων στην Υγεία σε Χώρους Εργασίας και σε Αστικές Περιοχές, LIFE17 ENV/GR/000285, 2018-2022.

NANOEXPLORE: Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Παρακολούθηση της Έκθεσης σε Μηχανικά Νανοϋλικά και των Επιπτώσεων στην Υγεία σε Χώρους Εργασίας και σε Αστικές Περιοχές, LIFE17 ENV/GR/000285, 2018-2022.

Kύριος στόχος του έργου NanoExplore είναι η ανάπτυξη και επίδειξη της σκοπιμότητας μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την διεξαγωγή μελετών βιοπαρακολούθησης, τον χαρακτηρισμό των επιπέδων έκθεσης και την διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στην υγεία οι οποίες προκύπτουν από την έκθεση σε τεχνητά ΝΣ σε εσωτερικούς χώρους εργασίας και αστικές περιοχές. Προβλέπονται τα εξής :

  • Ανάπτυξη ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, με συσκευές χαμηλού κόστους, για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης ENMs και σχετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων  σε εσωτερικούς χώρους εργασίας και αστικές περιοχές.
  • Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου διαχείρισης δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση της υγείας και την συλλογή και διαχείριση δεδομένων συγκέντρωσης ENMs.
  • Προσδιορισμός και επικύρωση μίας ομάδας υποψηφίων βιοδεικτών για την έκθεση σε ΝΣ μέσω εισπνοής.
  • Διεξαγωγή μετρήσεων πεδίου της έκθεσης σε νανοσωματίδια και της επίπτωσης στην υγεία εργαζομένων σε χώρους εργασίων διαχείρισης ή/και παραγωγής ΕΝΜs.
Επιστροφή