Διαχείριση Ασφαλείας και Ανάλυση Επικινδυνότητας

Η εκπόνηση Μελετών Ασφαλείας και  η Ανάλυση Επικινδυνότητας από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Οδηγία SEVESO II,  αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται με επιτυχία η ΑΞΩΝ. Σημαντικός αριθμός τέτοιων μελετών έχουν εκπονηθεί έως σήμερα με επιτυχία.

Έργα