Περιβαλλοντική Πολιτική και Χάραξη Στρατηγικής

Για την χάραξη αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής και για την στρατηγική για το περιβάλλον, είναι απαραίτητη η εκπόνηση έργων αξιολόγησης εναλλακτικών περιβαλλοντικών μέτρων και πολιτικών. Στο παρελθόν έχουν πολλές φορές εφαρμοσθεί μέτρα τα οποία, χωρίς την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνονται έργα περιγραφής και αξιολόγησης των υφιστάμενων συνθηκών καθώς και έργα αξιολόγησης των επιπτώσεων και του οφέλους των πιθανών μέτρων και πολιτικών σε βάθος χρόνου. Η εταιρεία, από την ίδρυσή της, έχει εκπονήσει πολλά τέτοια έργα και διαθέτει σημαντική εμπειρία.

Έργα