ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Κλιματική Αλλαγή > Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2019-2020

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2019-2020

Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με βάση μελλοντικά σενάρια εξέλιξης των εκπομπών και κατάστρωση του Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με προτάσεις μέτρων και πολιτικών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής στο περιβάλλον και την πρόταση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επιστροφή