Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ, με έτος ιδρύσεως το 1997, είναι μία εταιρεία μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών δραστηριοποιούμενη στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος. Η ΑΞΩΝ είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένους επιστήμονες και μηχανικούς με υψηλή και σύγχρονη κατάρτιση. Το έμψυχο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από έναν βασικό  «πυρήνα»  καταξιωμένων και έμπειρων στελεχών πλαισιωμένων από πλήθος άλλων συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων.

Η ΑΞΩΝ δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων που απαρτίζουν το στελεχικό δυναμικό της να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος δεδομένων των σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων της εποχής μας αλλά και των αυξημένων απαιτήσεων για την συστηματική αντιμετώπισή τους.

Οι συνέπειες της ρύπανσης επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και υποχρεώνουν την πολιτεία στην αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την αποκατάσταση, την διαφύλαξη και την βελτίωση του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική έρευνα και την προφύλαξη της υγείας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, κύριος στόχος των δραστηριοτήτων της ΑΞΩΝ είναι το περιβάλλον και οι επιπτώσεις σε αυτό των διαφόρων έργων, λειτουργιών αλλά και ο σχεδιασμός των μέτρων και των αποφάσεων της πολιτείας που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος.

ΑΞΩΝ δραστηριοποιείται σε πολλά θεματικά πεδία τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των μελετών περιβάλλοντος σχετικά με την αέρια ρύπανση, τα υγρά και στερεά απόβλητα, την διαχείριση οικοσυστημάτων και την χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. Σε όλους τους παραπάνω τομείς τα βασικά στελέχη και οι συνεργάτες της ΑΞΩΝ έχουν να επιδείξουν σημαντική εμπειρία ετών

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΑΞΩΝ είναι οι ακόλουθες:

 • Κλιματική αλλαγή: εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μελλοντικές προβολές, εφαρμογή κλιματικών μοντέλων, πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση, εκπομπές αερίων ρύπων, μελλοντικές προβολές, ανάπτυξη και εφαρμογή ατμοσφαιρικών μοντέλων, περιβαλλοντική πολιτική
 • Μελέτες στρατηγικής για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές
 • Ανάλυση επικινδυνότητας για την αντιμετώπιση ατυχημάτων σε βιομηχανικές μονάδες
 • Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων
 • Νομοθεσία περιβάλλοντος
 • Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
 • Πληροφορική και περιβάλλον
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία πάσης φύσεως βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων καθώς και συγκοινωνιακών έργων (οδικά έργα, αεροδρόμια, λιμάνια)
 • Διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων
 • Διαχείριση οικοσυστημάτων
 • Μελέτες θορύβου και ακουστικής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

 

H ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ διαθέτει υψηλού επιπέδου υλικοτεχνική υποδομή και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επιτυχή και πλήρως ολοκληρωμένη εκπόνηση μελετών, την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων κλπ. Ενας σημαντικός αριθμός των πλέον σύγχρονων πακέτων λογισμικού και όλα τα σημαντικότερα εγκεκριμένα και προτεινόμενα από την ΕΕ και την ΕΡΑ μαθηματικά μοντέλα για την διεξαγωγή προσομοιώσεων (μοντέλα διασποράς, φωτοχημικών μετασχηματισμών, βιομηχανικών ατυχημάτων, θορύβου, μετεωρολογικά) περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό της Εταιρείας. Παράλληλα η ΑΞΩΝ διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό βάσεων δεδομένων από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο καθώς και άφθονη επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία σε θέματα περιβάλλοντος.