Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Η διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί ένα από τα κρίσιμα προβλήματα του 21ου αιώνα. Ειδικότερα, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης ενώ τα όρια και οι δυνατότητες της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων καθορίζονται από μία σειρά παράγοντες, όπως η προσφορά των υδατικών πόρων, οι ανάγκες σε νερό, η ποιοτική κατάσταση τους, τα έργα αξιοποίησης τους, οι θεσμικές ρυθμίσεις, κ.α. Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής, όσο και για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας.

Η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, προϋποθέτει δράσεις σε θεσμικό επίπεδο, σε τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

Το νερό, φυσικός πόρος που συμμετέχει στις παραγωγικές διαδικασίες, προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα ή αδυναμία επέκτασης δραστηριοτήτων και επηρεάζει την παραγωγικότητά τους. Το νερό είναι όρος -και κρίσιμος παράγοντας- για οποιαδήποτε μορφής ανάπτυξη κάθε περιοχής.

Στα πλαίσια αυτά η ΑΞΩΝ διαθέτει σημαντική εμπειρία και επιστημονικό υπόβαθρο.