ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Φυσικών Πόρων > Μεταλλευτικός Σχεδιασμός Περάτωσης Λειτουργίας και Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης και Γεωχωρικής Διαχείρισης Επιφανειακών Λιγνιτωρυχείων, ΔΕΗ, 2020-2021.

Μεταλλευτικός Σχεδιασμός Περάτωσης Λειτουργίας και Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης και Γεωχωρικής Διαχείρισης Επιφανειακών Λιγνιτωρυχείων, ΔΕΗ, 2020-2021.

Επιστροφή