ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Φυσικών Πόρων > Μελέτη Διεύρυνσης των Δυνατοτήτων Διαχείρισης και Προστασίας της Ποιότητας των Υδάτινων Πόρων του Οικοσυστήματος της Περιοχής Στυμφαλίας Κορινθίας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2005-2006

Μελέτη Διεύρυνσης των Δυνατοτήτων Διαχείρισης και Προστασίας της Ποιότητας των Υδάτινων Πόρων του Οικοσυστήματος της Περιοχής Στυμφαλίας Κορινθίας. Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2005-2006

Η Περιοχή της Στυμφαλίας έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των 26 περιοχών NATURA 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου και από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους στην Ελλάδα. Δεδομένων των αναγκών σε υδάτινο δυναμικό του Νομού Κορινθίας και της αναγκαιότητας πρωτίστως για έργα ύδρευσης που αφορούν την περιοχή, στα πλαίσια της μελέτης αυτής έγινε διερεύνηση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής ενώ διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν και οι επιπτώσεις των προβλεπόμενων έργων στα οικοσυστήματα της Στυμφαλίας.

Επιστροφή