ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Φυσικών Πόρων > Μελέτη Οικοτουριστικής Ανάπτυξης στην περιοχή του Δέλτα Πηνειού, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 2003-2004.

Μελέτη Οικοτουριστικής Ανάπτυξης στην περιοχή του Δέλτα Πηνειού, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, 2003-2004.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η δημιουργία προτύπων και σεναρίων εναλλακτικών μορφών ήπιας Αγροτουριστικής Ανάπτυξης στα διοικητικά όρια των Δήμων Ευρυμενών και Κάτω Ολύμπου και η διατύπωση της βέλτιστης σχεδιαστικής υπόθεσης στη βάση των αρχών της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Επιστροφή