ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Διερεύνηση της Συνεισφοράς των Οδικών Μεταφορών στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε Αστικά Κέντρα για την Εξειδίκευση Ανάλογων Πολιτικών από τη Δ/νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΚΑ, 2012

Διερεύνηση της Συνεισφοράς των Οδικών Μεταφορών στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση σε Αστικά Κέντρα για την Εξειδίκευση Ανάλογων Πολιτικών από τη Δ/νση ΕΑΡΘ, ΥΠΕΚΑ, 2012

Στα πλαίσια του έργου υπολογίσθηκαν οι εκπομπές αερίων ρύπων από τις διάφορες πηγές και αξιολογήθηκε η συνεισφορά τους βάσει μακροχρόνιων δεδομένων μετρήσεων επιπέδων αερίων ρύπων και εκπομπών. Προτάθηκε η εφαρμογή του μέτρου του πράσινου δακτυλίου στο κέντρο των Αθηνών.

Επιστροφή