ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Υποστηρικτικές Δράσεις για Απογραφές Εκπομπών Ατμοσφαιρικών Ρύπων Καθώς και Ενημερωτικές Εκθέσεις Απογραφής και Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε Εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της Διεθνούς Σύμβασης LRTAP, ΕΚΠΑΑ (ΥΠΕΝ), 2019-2020.

Υποστηρικτικές Δράσεις για Απογραφές Εκπομπών Ατμοσφαιρικών Ρύπων Καθώς και Ενημερωτικές Εκθέσεις Απογραφής και Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε Εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της Διεθνούς Σύμβασης LRTAP, ΕΚΠΑΑ (ΥΠΕΝ), 2019-2020.

Απογραφή των εκπομπών αερίων ρύπων στην Ελλάδα και μελλοντικές προβολές. Εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα σχέδια και προγράμματα. Προτάσεις μέτρων σε όλους τους τομείς και ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους.

Επιστροφή