ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ΥΠΕΚΑ (σύμβαση έργου Νο.1675 / 12), 2012-2015.

Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ΥΠΕΚΑ (σύμβαση έργου Νο.1675 / 12), 2012-2015.

Αντικείμενο του έργου είναι:

i. Η συμπλήρωση, προετοιμασία και η διαπίστευση του Εργαστηρίου του τμήματος Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ κατά το Πρότυπο Διαπίστευσης Εργαστηρίων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2005 για διακρίβωση βαθμονομητικού συστήματος αερίων ρύπων (SO2, NO, CO, O3), δειγματοληψία και προσδιορισμό σωματιδιακών ρύπων, διακρίβωση των φιαλών που χρησιμοποιούνται για την βαθμονόμηση των αναλυτών του ΕΔΠΑΡ (SO2, NO, CO).

ii. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας των μετρήσεων που διενεργούνται από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

iii. Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Βαθμονομητικού Κέντρου

iv. Η προμήθεια συστήματος σταθεροποίησης και ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών του εργαστηρίου ζύγισης

v. Η προμήθεια μεταφερόμενου πρότυπου βαθμονόμησης όζοντος (Β΄ βαθμίδας)

vi. Η παροχή υποστηρικτικών εργασιών, χημικών δοκιμών για την ανάλυση φίλτρων και τον προσδιορισμό της χημικής τους σύστασης ως προς ορισμένα μέταλλα και ιόντα.

Επιστροφή