ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Κλιματική Αλλαγή > Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2018-2019.

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2018-2019.

Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με βάση μελλοντικά σενάρια εξέλιξης των εκπομπών και κατάστρωση του Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με προτάσεις μέτρων και πολιτικών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής στο περιβάλλον και την πρόταση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιστροφή