ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2005

Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2005

Σκοπός του έργου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους και τις συνέπειες ενός ΒΑΜΕ αποτελεί υποχρέωση τόσο του κράτους όσο και της βιομηχανίας (Οδηγία 96/82/ΕΚ, γνωστή σαν Οδηγία SEVESO II) και έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία τόσο του πληθυσμού, όσο και της οικονομικής ζωής της χώρας.

Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου επιδιώχθηκε:

•    Να πληροφορηθούν οι πολίτες για τους κινδύνους που είναι δυνατόν να προέλθουν από ένα πιθανό τεχνολογικό ατύχημα μεγάλης έκτασης.
•    Να ενημερωθούν οι πολίτες για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από το κράτος και τη βιομηχανία και για τους δυνατούς τρόπους δράσης και συμπεριφοράς κατά την διάρκεια ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης.

Στόχος του έργου ήταν η αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας της χώρας, μέσα από την υλοποίηση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αντιμετώπιση των ΒΑΜΕ.

Επιστροφή