ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008

Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008

Βιομηχανική Επικινδυνότητα και Πολεοδομικές – Χωροταξικές Παρεμβάσεις, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, 2007-2008
Στόχος του έργου ίναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολυκριτηριακής μεθόδου λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό χρήσεων γης, όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 12 της ΚΥΑ 12044/613/2007 ΦΕΚ 376/19.3.2007 (που αντικατέστησε την ΚΥΑ 5697/590/2000 ΦΕΚ 405 Β/29.3.2000) και τις Κοινοτικές Οδηγίες SEVESO 96/82/ΕΚ και 2003/105/ΕΚ. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε αποτέλεσε την βάση για τη δημιουργία ενός συστήματος λογισμικού με στόχο την υποβοήθηση στην προκαταρκτική λήψη αποφάσεων σε θέματα πολεοδομίας – χωροταξίας στις παρακείμενες περιοχές βιομηχανικών εγκαταστάσεων που υπάγονται στην οδηγία SEVESO II.

Επιστροφή