ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Οι επιπτώσεις των Μέτρων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19 στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την Κλιματική Αλλαγή στην Αττική, ΟΦΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΚΠΑΑ), 2020.

Οι επιπτώσεις των Μέτρων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του COVID-19 στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση και την Κλιματική Αλλαγή στην Αττική, ΟΦΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΚΠΑΑ), 2020.

Στα πλαίσια του έργου έλαβε χώρα ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων ρύπων και θερμοκηπικών αερίων στην περιοχή της Αττικής για την περίοδο Μαρτίου- Mαΐου 2017-2020, έγινε ανάλυση και επεξεργασία των αντίστοιχων μετρήσεων με βάση τις εκπομπές και τις μετεωρολογικές παραμέτρους της αντίστοιχης περιόδου. Αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων, διερευνήθηκε η συσχέτισή τους με τις εκπομπές από όλες τις πηγές και ποσοτικοποιήθηκε η συνεισφορά τους. Τέλος, διεξήχθησαν συμπεράσματα και έγιναν προτάσεις αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη των επιπέδων ρύπανσης και την συμμόρφωσή με τα υφιστάμενα όρια.

Επιστροφή