ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > NanoMONITOR: Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών και Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο για την Υποστήριξη της Εκτίμησης Κινδύνου στο Πλαίσιο του REACH, LIFE14 ENV/ES/000662, 2016-2018.

NanoMONITOR: Ανάπτυξη Συστήματος Πληροφοριών και Παρακολούθησης σε Πραγματικό Χρόνο για την Υποστήριξη της Εκτίμησης Κινδύνου στο Πλαίσιο του REACH, LIFE14 ENV/ES/000662, 2016-2018.

Ο στόχος του έργου ήταν η βελτίωση της συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων περιβαλλοντικής παρακολούθησης ώστε να υποστηρίξει την εφαρμογή του κανονισμού REACH και να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις επιπτώσεις των  μηχανικών νανοϋλικών (ΕΝΜs).

Τα αντικείμενα του έργου ήταν:

1. Η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών που αποτελείται από δύο στοιχεία:

  • Μια εφαρμογή λογισμικού για την υποστήριξη της απόκτησης, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τη συγκέντρωση μηχανικών νανοϋλικών.
  • Ένα νέο, χαμηλού κόστους, πρωτότυπο σταθμό μέτρησης για την εξωτερική και εσωτερική παρακολούθηση των αερομεταφερόμενων νανουλικών.

2. Η ανάπτυξη τυποποιημένων λειτουργικών διαδικασιών για τη συλλογή και ανάλυση των μηχανικών νανοϋλικών σε βιομηχανικά, αστικά και φυσικά περιβάλλοντα.

3. Το έργο παρέχει υποστήριξη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό REACH και της συνεισφοράς του στην μείωση και πρόληψη των κινδύνων

Επιστροφή