ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Επικαιροποίηση της Χαρτογραφικής Απεικόνισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέσω της Καταγραφής Ατμοσφαιρικών Εκπομπών των Πηγών και Ανάπτυξης Κατάλληλου Υπολογιστικού Εργαλείου, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 2014-2015.

Επικαιροποίηση της Χαρτογραφικής Απεικόνισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέσω της Καταγραφής Ατμοσφαιρικών Εκπομπών των Πηγών και Ανάπτυξης Κατάλληλου Υπολογιστικού Εργαλείου, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 2014-2015.

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία συστήματος χαρτογραφικής αποτύπωσης της ρύπανσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ. Το έργο αναπτύχθηκε ως εξής:

  • Επανεξέταση για το διαχωρισμό της χώρας σε ζώνες και οικισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ
  • Σχεδιάστηκαν και διενεργήθηκαν εκστρατείες μετρήσεων ρύπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
  • Εκτιμήθηκαν τα επίπεδα συγκεντρώσεων των ρύπων με κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία (μοντέλο διασποράς, φωτοχημικό μοντέλο, μετεωρολογικό μοντέλο), κατόπιν υπολογισμού των απαραίτητων στοιχείων εισόδου σε εκπομπές ρύπων.
  • Ανάπτυξη συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση των επιπέδων ρύπανσης, στο οποίο αποτυπώθηκαν όλα τα αποτελέσματα σύμφωνα με την ανάλυση που απαιτείται από την κοινοτική νομοθεσία.
Επιστροφή