ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Αποβλήτων > Πράσινη Δραχμή ΙΙ: Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νομό Χαλκιδικής μέσω Συντονισμένων Πιλοτικών Δράσεων για την Εφαρμογή Εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων, Πρόγραμμα LIFE, 2004-2006.

Πράσινη Δραχμή ΙΙ: Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νομό Χαλκιδικής μέσω Συντονισμένων Πιλοτικών Δράσεων για την Εφαρμογή Εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων, Πρόγραμμα LIFE, 2004-2006.

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων στην περιοχή της Χαλκιδικής για τη μετάβαση από το μοντέλο του μαζικού στο μοντέλο του βιώσιμου τουρισμού. Στα πλαίσια αυτά προωθήθηκε η η εφαρμογή τριών εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ):
(α) Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για Τουριστικά Καταλύματα (σε ξενοδοχεία),
(β) Κανονισμός EMAS και ISO 14001 (στις βιομηχανίες τροφίμων) και
(γ) Πρότυπα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών (EUREP GAP and AGRO 2.1, 2.2) (στην αγροτική παραγωγή)
Επίσης ενθαρρύνθηκε η σύνδεση τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία) με την τοπική γεωργική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων και η μεταξύ τους συνεργασία στο τομέα της ΟΠΠ, υπό τη σκέπη της τοπικής αυτοδιοίκησης

Επιστροφή