ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Αποβλήτων > Πράσινη Δραχμή: Μία καινοτόμος προσέγγιση για την προώθηση Δράσεων Ανακακύκλωσης και την Περιβαλοντική Ευαισθητοποίηση των Πολιτών, Πρόγραμμα LIFE, 1999-2001

Πράσινη Δραχμή: Μία καινοτόμος προσέγγιση για την προώθηση Δράσεων Ανακακύκλωσης και την Περιβαλοντική Ευαισθητοποίηση των Πολιτών, Πρόγραμμα LIFE, 1999-2001

Η συνεχής αύξηση του όγκου των απορριμμάτων που παράγει η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία αντιμετωπίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τα προγράμματα ανακύκλωσης, που αποσκοπούν στην μείωση των στερεών απορριμμάτων.  Βέβαια, είναι προφανές ότι για να διεξαχθεί επιτυχώς ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης, είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή του πολίτη. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόσθηκε πρόγραμμα ανακύκλωσης σε σχολεία και ξενοδοχεία του Ν. Χαλκιδικής με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ ιδιαίτερο ρόλο παίζει η ευαισθητοποίηση των μαθητών οι οποίοι και θα αποτελέσουν τους αυριανούς ενεργούς πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση και για τους οποίους εφαρμόσθηκε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι πολίτες, μαθητές και τουρίστες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα λάμβαναν ανταποδοτικά την πράσινη δραχμή, ένα πράσινο νόμισμα το οποίο αντιστοιχούσε σε βιβλία με περιβαλλοντικά θέματα, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικά CD κλπ.

Επιστροφή