ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2004

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003-2004

Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκε κατάλληλο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 96/62/ΕΚ «για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα περιβάλλοντος», καθώς και των θυγατρικών της οδηγιών σχετικά με τις οριακές τιμές των επιμέρους ρύπων: α) Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων και Μολύβδου (οδηγία 99/30/ΕΚ), β) Βενζολίου και Μονοξείδιου του Άνθρακα (οδηγία 00/69/ΕΚ), γ) Όζοντος (οδηγία 02/3/ΕΚ). Η περιοχή μελέτης αφορά τις αστικές, περιαστικές και βιομηχανικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή μελέτης, με εξέταση τόσο της υφιστάμενης, όσο και της μελλοντικής κατάστασης για τα έτη2005 και 2010 κατά τα οποία η χώρα θα πρέπει να έχει συμμορφωθεί με τους στόχους που θέτουν οι προαναφερθείσες οδηγίες σχετικά με τα όρια συγκεντρώσεων των εξεταζόμενων ρύπων

Επιστροφή