ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Απογραφή και Έλεγχος Αερίων Ρύπων από Μεταφορικά Μέσα, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999-2000

Απογραφή και Έλεγχος Αερίων Ρύπων από Μεταφορικά Μέσα, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999-2000

Οι εκπομπές ρύπων από κινητές και σταθερές πηγές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα ζωής, επιπτώσεις που εκτείνονται από τοπικές (αστική ρύπανση) ως ευρύτερης κλίμακας (regional) μέσω της μεταφοράς των ρύπων (όξινες αποθέσεις και παραγωγή τροποσφαιρικού όζοντος) και κλιματικές σε πλανητικό επίπεδο, που συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος. Το έργο «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ», εντάσσεται στο γενικότερο έργο «Πρόγραμμα καταγραφής εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υγρών, στερεών και επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων».

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον υπολογισμό των ατμοσφαιρικών εκπομπών από το σύνολο των μεταφορικών μέσων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν άλλη τέτοια συστηματική καταγραφή.

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη όλων των ενεργειών και ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ότι αφορά τις εκπομπές από τα μεταφορικά μέσα. Δευτερεύων στόχος είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών για την παροχή από τη χώρα μας επαρκών σε αξιοπιστία και ανάλυση στοιχείων εκπομπών ρύπων .

Στο Σύστημα Απογραφής και Ελέγχου των Εκπομπών από τα Μεταφορικά Μέσα γίνεται υπολογισμός και καταγραφή των εκπομπών ρύπων από τις εξής δραστηριότητες:

Οδικές Μεταφορές
Σιδηροδρομικές Μεταφορές
Θαλάσσιες Μεταφορές
Εναέριες Μεταφορές και
Οχήματα και Μηχανήματα «Εκτός δρόμου»

Η συμμετοχή της ΑΞΩΝ ήταν στη σχεδίαση και ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος, στην ανάπτυξη των Υπολογιστικών Μοντέλλων, καθώς και στην ανάπτυξη της εφαρμογής του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

Επιστροφή