ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Αέρια Ρύπανση > Δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου (Ε.Κ.) Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Επιβολής Εκτάκτων Μέτρων στην Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας», ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999-2001

Δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου (Ε.Κ.) Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Επιβολής Εκτάκτων Μέτρων στην Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας», ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999-2001

Το “Επιχειρησιακό Κέντρο για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και τη Λήψη Εκτάκτων Μέτρων στην Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας” (ΕΚ) είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο για την πρόγνωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των πιθανών επεισοδίων πρίν αυτά εκδηλωθούν, ώστε να είναι δυνατή η υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων, το οποίο λειτουργεί επίσης ως εργαλείο ανάπτυξης μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής στρατηγικής για το Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος αξιόπιστου, εύχρηστου και πλήρως τεκμηριωμένου που να χρησιμοποιείται επιχειρησιακά στην καθημερινή προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ να ελέγξει την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Το σύστημα έχει δομηθεί με έμφαση στην ανοικτή αρχιτεκτονική του ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση και άλλων λειτουργικών στοιχείων στο μέλλον .

Το Ε.Κ. μπορεί να εννοηθεί σάν ένα σύνολο στενά συνδεδεμένων και αλληλοϋποστηριζόμενων υπο-συστημάτων το οποίο έχει τους κατωτέρω στόχους και δυνατότητες :

1. Να συγκεντρώνει και να αρχειοθετεί όλα τα συναφή με την ατμοσφαιρική ρύπανση δεδομένα ήτοι : i. Στοιχεία ποιότητας ατμόσφαιρας (τρέχοντα και ιστορικά). ii. Μετεωρολογικά στοιχεία (τρέχοντα και ιστορικά). iii. Στοιχεία εκπομπών ρύπων από κινητές και ακίνητες πηγές της Αθήνας.

2. Να προβλέπει επίπεδα και επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση πολλαπλών μοντέλων πρόγνωσης.

3. Να επιτρέπει τη συσχέτιση επιπέδων εκπομπών ρύπων με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

4. Να υποστηρίζει την διαδικασία προσδιορισμού των απαραίτητων μέτρων μείωσης των εκπομπών από διάφορες πηγές με γνώμονα την υφιστάμενη ή προβλεπόμενη κατάσταση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

5. Να επιτρέπει την εξέταση της αποτελεσματικότητας πιθανών επεμβάσεων για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων

6. Να υποστηρίζει τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής των σεναρίων έκτακτων μέτρων αντιρρύπανσης.

7. Να υποστηρίζει την επικοινωνία με τους φορείς που ελέγχουν τη λήψη και εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης

8. Να ενημερώνει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) και παροχής πληροφοριών σχετικά με τη συγκέντρωση ρύπων και τη πρόγνωση επεισοδίων

9. Να ενημερώνει το κοινό (άμεσα και εύκολα)

10. Να παρέχει δεδομένα σε Υπηρεσίες και Φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

11. Να υποστηρίζει τον έλεγχο της αξιοπιστίας και ακρίβειας στοιχείων εκπομπών ρύπων, των μετεωρολογικών παρατηρήσεων και προγνώσεων, κ.λ.π.

Η συμμετοχή της ΑΞΩΝ ήταν στη σχεδίαση και ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος, στην ανάπτυξη των Υπολογιστικών Μοντέλλων, καθώς και στην ανάπτυξη της εφαρμογής του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

Επιστροφή