ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Κλιματική Αλλαγή > Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2020-2021.

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης, 2020-2021.

Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με βάση μελλοντικά σενάρια εξέλιξης των εκπομπών και κατάστρωση του Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με προτάσεις μέτρων και πολιτικών σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος.

Επιστροφή