ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων > Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 432,6 Mwp στη θέση “Κοκάρτζα” Δήμου Κιλκίς, VSpring Ltd, 2021-2022

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 432,6 Mwp στη θέση “Κοκάρτζα” Δήμου Κιλκίς, VSpring Ltd, 2021-2022

Επιστροφή