ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Διαχείριση Ασφαλείας και Ανάλυση Επικινδυνότητας > Μελέτη Επικινδυνότητας, Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας (Safety Management) και Μελέτη Φαινομένου DOMINO για τις Εγκαταστάσεις Χημικών και Πετρελαιοειδών της ΧΥΜΑ Α.Ε. Ανάδοχος Φορέας: ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, 2000.

Μελέτη Επικινδυνότητας, Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας (Safety Management) και Μελέτη Φαινομένου DOMINO για τις Εγκαταστάσεις Χημικών και Πετρελαιοειδών της ΧΥΜΑ Α.Ε. Ανάδοχος Φορέας: ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, 2000.

Επιστροφή