ΑΞΩΝ Περιβαλλοντική ΕΠΕ > Κλιματική Αλλαγή > CIRCE: Έρευνα για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της: το Μεσογειακό Περιβάλλον, Έργο της ΕΕ, 2014.

CIRCE: Έρευνα για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της: το Μεσογειακό Περιβάλλον, Έργο της ΕΕ, 2014.

Το έργο αφορά στην επισκόπηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των πιθανών δράσεων προσαρμογής για την περιοχή της Μεσογείου, περιλαμβάνοντας την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι στόχοι του έργου ήταν:

  • να προβλέψει και να ποσοτικοποιήσει τις φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Μεσογείου
  • να αξιολογήσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και την οικονομία των πληθυσμών της περιοχής της Μεσογείου
  • να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κατανόηση των συνδυαστικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
  • να προσδιορίσει τις απαιτούμενες στρατηγικές για προσαρμογή και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σε συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς

Μέρος του έργου ήταν η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του παγκόσμιου και μεσογειακού κλίματος, της θολότητας και των αερολυμάτων, η διερεύνηση των τροποποιήσεων στον κύκλο νερού κλπ. Στα πλαίσια αυτά συγκρίθηκαν πρόσφατες παρατηρούμενες τροποποιήσεις στις κλιματικές παραμέτρους και οι ανιχνευόμενες τάσεις. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αξιολογήθηκαν αναλύοντας τις άμεσες επιπτώσεις στη μετανάστευση, τον τουρισμό και τον κλάδο της ενέργειας, καθώς και τις έμμεσες επιπτώσεις στο οικονομικό σύστημα. Επιπλέον, το έργο διερεύνησε τις συνέπειες στη γεωργία, τα δάση και τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα του αέρα. Αξιολογήθηκε η μεταβλητότητα των ακραίων φαινομένων στο μέλλον και οι επιπτώσεις τους. Αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές ένα κοινό πλαίσιο, που περιλαμβάνει ένα σύνολο ποσοτικών δεικτών, ειδικά για το μεσογειακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα ενσωματώθηκαν σε ένα εργαλείο συστήματος υποστήριξης αποφάσεων και μοιράστηκαν στους χρήστες. Με βάση τα παραπάνω διερευνήθηκαν πιθανές στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού.

Οι γνώσεις που προέκυψαν από τις διάφορες εξειδικευμένες έρευνες συνδέθηκαν μέσω μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης με σκοπό να μελετηθεί η συνολική επίδραση της κλιματικής αλλαγής και να καθοριστούν και να αξιολογηθούν οι στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού.

Επιστροφή